Mária Terézia Brunswicková

01.06.2015

K najvýznamnejším bratislavským osobnostiam a rodáčkam patrí aj grófka Mária Terézia Brunswicková, jedna z Beethovenových lások, ale hlavne zakladateľka prvých opatrovní pre deti predškolského veku na území neskoršieho Rakúsko-Uhorska. Prvú založila v r. 1828 v Budíne a nazvala ju "anjelská záhradka", druhú v r. 1829 v Banskej Bystrici, v Bratislave vznikli až tri - v roku 1830.

V čase prudkej industrializácie a narastajúcej zamestnanosti žien aj starších detí, stala sa existencia zariadení na opateru menších detí takmer nevyhnutnosťou a určite často diskutovanou otázkou tak v dobovej tlači ako aj na rôznych spoločenských fórach. V roku 1910 bola dokonca usporiadaná Krajinská - celouhorská výstava detských opatrovní. Miestom tejto udalosti bola Levoča, vystavovalo 66 opatrovní a nainštalovaných bolo vyše 1000 exponátov - vlastné práce opatrovateliek i detí, najobľúbenejšie hračky detí v predškolskom veku, odbornú literatúru...

Informáciu o výstave aj pripojené nádherné autentické fotografie sme našli v článku Kataríny Guziovej: Detské opatrovne na Spiši a filantropické hnutie, zverejnenom v Zborníku príspevkov z odborno - vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Od detskej opatrovne k materskej škôlke", str. 60 - 64, Banská Bystrica 2009

Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca Bratislava