Všeobecné obchodné podmienky

I.
Úvodné ustanovenia

1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi Ing. Ľubomírou Černákovou (ďalej len ,,Poskytovateľ“), so sídlom na Šancovej 94, 831 04 Bratislava, IČO: 46614745, zapísanou v Živnostenskom registri Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-213953, a fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je zákazníkom podľa týchto VOP a ktorej poskytovateľ poskytuje služby sprievodcu cestovného ruchu (ďalej len "služby").

2. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Poskytovateľ a zákazník si môžu v objednávke alebo v iných dokumentoch, medzi nimi platne uzatvorenými, upraviť práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej dohody.

II.
Vymedzenie pojmov

Poskytovateľ: Ing. Ľubomíra Černáková, s.r.o, ako je uvedené v čl. I, ods. 1.

Zákazník: právnická alebo fyzická osoba, ktorá si u poskytovateľa objednala služby.

Účastníci: poskytovateľ a zákazník.

Písomná forma dokumentov: list, email.

Služby: služby sprievodcu cestovného ruchu.

Objednávka: vzájomne potvrdené návrhy účastníkov, ktoré obsahujú základné náležitosti, a to predmet a jeho špecifikáciu (dátum a čas prehliadky, miesto stretnutia, identifikáciu zákazníka, jazyk, v akom má byť prehliadka uskutočnená, ak ide o iný ako slovenský jazyk), cenu služieb, spôsob platby. V prípade, že nie je dohodnutý spôsob platby, určí ho poskytovateľ.

Darčeková poukážka: písomný doklad vystavený poskytovateľom, ktorý oprávňuje na čerpanie služieb, ktoré boli objednané a uhradené zákazníkom, tretiu osobu, ktorá tento doklad predloží poskytovateľovi v lehote platnosti vyznačenej na poukážke.

III.
Spôsob objednania služieb

1. Služby je možné objednať ústne, formou e-mailovej objednávky alebo telefonicky.

2. Objednávka služby musí obsahovať:
a) identifikáciu zákazníka,
b) fakturačné údaje, len ak zákazník požaduje vystaviť faktúru,
c) údaje požadované poskytovateľom (typ prehliadky podľa ponuky na www.historicky.sk alebo iných ponukových médií poskytovateľa, príp. špecifické požiadavky na dĺžku a trasu prehliadky, dátum a čas prehliadky, jazyk prehliadky - len ak ide o iný ako slovenský jazyk, predpokladaný počet osôb),
d) termín dodania služieb, ak sa objednané služby neviažu na konkrétny dátum a čas, napr. ak je predmetom objednávky vystavenie darčekovej poukážky na služby sprievodcu.

3. Objednávka je záväzná až po ústnom, emailovom či písomnom potvrdení jej akceptácie zo strany poskytovateľa.

4. Objednávku môže zákazník zrušiť kedykoľvek pred dohodnutým dňom dodania služieb a poskytovateľ si nebude účtovať žiadne storno poplatky. Ak zákazník zruší objednávku v deň, kedy majú byť služby dodané, resp. dodaná ich prvá časť, napr. ak ide o viacdenné sprevádzanie, má poskytovateľ právo účtovať storno poplatok vo výške 100 % z ceny.

5. Ak bola platená záloha a zákazník objednávku nezrušil, ale ani objednané služby nečerpal (nedostavil sa v dohodnutom čase na dohodnuté miesto stretnutia), celá ním uhradená záloha prepadá v prospech poskytovateľa, ak sa účastníci nedohodnú inak.

IV.
Dodacie podmienky

1. Poskytovateľ dodá služby v mieste a v čase určenom v objednávke.

2. V prípade, ak poskytovateľ nebude schopný poskytnúť zákazníkovi v dohodnutom termíne objednané služby, po dohode so zákazníkom sa zmení termín objednaných služieb. V prípade, že zákazník nebude mať záujem o objednané služby v inom termíne a odstúpi od objednávky,  ak uhradil poskytovateľovi zálohu, suma mu bude v plnej výške vrátená.

V.
Ostatné podmienky

1. Zákazníci so službami objednanými na určený termín sú povinní dostaviť sa na dohodnuté miesto včas.

2. Držitelia darčekových poukážok sú povinní kontaktovať poskytovateľa telefonicky alebo emailom za účelom dohodnutia konkrétneho dátumu a času poskytnutia služieb v rámci platnosti darčekovej poukážky. Stanovenie konkrétneho termínu poskytnutia sprievodcovských služieb, ktoré sú predmetom darčekovej poukážky, je predmetom dohody medzi poskytovateľom a držiteľom poukážky. Neurčuje ho zákazník ani držiteľ poukážky. 

3. Počas prehliadok a tematických vychádzok sú zákazníci povinní rešpektovať bezpečnostné pokyny poskytovateľa.

4. Zákazníci sú povinní uhradiť prípadnú škodu, ktorá vznikla počas prehliadky/vychádzky ich zavinením.

5. Zákazníci sú povinní dávať pozor na svoje veci. Poskytovateľ počas poskytovania služieb nezodpovedá za veci zákazníkov.

6. Počas prehliadky/vychádzky je zakázané používať zariadenia na nahrávanie zvuku. Zákazník nie je oprávnený využívať, kopírovať a rozmnožovať akékoľvek materiály alebo dokumentáciu súvisiacu so službami poskytovateľa.

VI.
Cena služieb

1. Ceny služieb, ktoré sú uvedené na internetovej stránke poskytovateľa www.historicky.sk alebo v iných ponukách, sú uvedené ako orientačné ceny a môžu podliehať ďalšej úprave. Záväzná cena je dohodnutá v potvrdenej objednávke.

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym zákazníkom cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke služieb.

VII.
Platobné podmienky

1. Zákazník je povinný za služby poskytovateľa riadne a včas zaplatiť.

2. Cena služieb je splatná v hotovosti okamžite po dodaní služieb poskytovateľom, do rúk poskytovateľa na základe daňového dokladu, pokiaľ sa zákazník s poskytovateľom nedohodnú inak.

3. Cena služieb v prípade bezhotovostnej platby je splatná v lehote splatnosti uvedenej na faktúre a považuje sa za uhradenú dňom, kedy bude poukázaná suma pripísaná na účet poskytovateľa uvedený vo faktúre, respektíve na účet oznámený zákazníkovi poskytovateľom písomne.

4. Pokiaľ zákazník nezaplatí cenu služieb alebo jej časť v termíne stanovenom faktúrou alebo týmito VOP, má poskytovateľ právo požadovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5. Ak je zákazník povinný v súlade s objednávkou pred dodaním služieb zaplatiť poskytovateľovi zálohu a nezaplatí ju riadne a včas, môže poskytovateľ po upozornení a vypršaní primeranej lehoty na úhradu, odmietnuť poskytnúť služby do doby, kým zákazník zálohu nezaplatí, alebo odstúpiť od objednávky.

6. Cena služieb je splatná v eurách.

VIII.
Reklamácia služieb

1. V prípade, že zákazníkovi neboli poskytnuté služby tak, ako bolo dohodnuté v objednávke, vzniká mu právo na odstránenie chýb v poskytovaných službách. Zákazník je povinný bezodkladne si uplatniť toto právo u poskytovateľa priamo na mieste poskytovania služieb.

2. Ak nedôjde k okamžitej náprave služieb, zákazník má právo zaslať písomnú reklamáciu na adresu poskytovateľa najneskôr 3 mesiace po dodaní služby. Na všetky reklamácie je poskytovateľ povinný odpovedať písomne do 30 dní od ich obdržania.

IX.
Ukončenie objednávky

1. Objednávka sa považuje za ukončenú dňom, kedy sa vysporiadajú všetky práva, povinnosti a nároky zmluvných strán z nej vyplývajúcich.

2. Poskytovateľ je oprávnený od objednávky odstúpiť, ak:
a) vznikli preukázateľné skutočnosti na strane zákazníka, ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého a úplného plnenia všetkých povinností a záväzkov zo strany zákazníka,
b) nebola ani v primeranej dodatočnej lehote uhradená záloha ceny služieb,
c) ak zákazník nedodrží podmienky uvedené v časti V. body 1., 2., 3. a 6 týchto VOP,
d) v ostatných prípadoch, keď to umožňujú tieto VOP, objednávka alebo všeobecne záväzné právne predpisy.

3. V prípade odstúpenia od objednávky nezanikajú práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia podmienok uvedených v týchto VOP, a to najmä nárok na náhradu škody, zmluvné pokuty a iné sankcie a pod.

X.
Ochrana osobných údajov

Poskytnutím osobných údajov zákazník udeľuje poskytovateľovi súhlas spracúvať a uchovávať osobné údaje poskytnuté písomne, telefonicky, emailom alebo pri vypĺňaní online formulára na www.historicky.sk, ako aj iných dokumentov pripravených poskytovateľom v záujme dodania objednaných služieb. Zákazník udeľuje súhlas so zaradením do evidencie zákazníkov poskytovateľa. Získané údaje budú využité výlučne na potreby plnenia objednaných služieb a zistenia spokojnosti zákazníka s ich poskytnutím. Poskytovateľ sa zaväzuje pracovať, archivovať a likvidovať údaje v súlade s legislatívou Slovenskej republiky. Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú.

XI.
Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné od 1. 1. 2018.

2. Poskytovateľ je oprávnený meniť obsah VOP kedykoľvek bez predchádzajúceho upovedomenia, pre zákazníka sú však záväzné až zverejnením nového znenia VOP na internetovej stránke poskytovateľa www.historicky.sk.