Ochrana osobných údajov

Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 a § 19 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Prevádzkovateľ:

Ing. Ľubomíra Černáková, so sídlom na Šancovej 94, 831 04 Bratislava, IČO: 46614745, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-213953
Telefón: +421 903 755 129, email: historicky@gmail.com, webová stránka: www.historicky.sk
 
 

Písomné poskytnutie údajov

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov
 
- poskytnutie služieb sprievodcu cestovného ruchu a úkony s tým súvisiace
 
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvného vzťahu medzi Ing. Ľubomírou Černákovou a zákazníkom (dotknutou osobou).
 
Doba uchovávania osobných údajov
 
- Ing. Ľubomíra Černáková je oprávnená spracúvať a uchovávať osobné údaje počas poskytovania služieb sprievodcu cestovného ruchu a počas doby potrebnej archivácie v súvislosti s povinnosťou vedenia a uchovávania príslušnej dokumentácie, maximálne však 5 rokov od ich poskytnutia dotknutou osobou, a to v súlade s platnými právnymi predpismi.
 
 

Pozvánky

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov
 
- posielanie pozvánok na prehliadky mesta Bratislavy a okolia a tematické vychádzky po Bratislave a s tým súvisiace organizačné informácie a pokyny
 
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov sú oprávnené záujmy - marketingové účely.
 
Doba uchovávania osobných údajov
 
- maximálne 1 rok
 
 

Prihláška na prehliadku/vychádzku/exkurziu

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov
 
- rezervácia miesta na prehliadky a exkurzie, pri ktorých je z priestorových alebo iných dôvodov počet účastníkov limitovaný 
 
Doba uchovávania osobných údajov
 
- do úspešného uskutočnenia prehliadky/exkurzie
 
 

Facebook Historicky.sk

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov
 
- poskytnutie informácií a klientskeho poradenstva v súvislosti s poskytovaním služieb cestovného ruchu, registrácia na zverejnené udalosti - prehliadky a exkurzie.
 
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov sú oprávnené záujmy - marketingové účely.
 
 

Práva dotknutej osoby

Ak ste poskytli svoje osobné údaje, máte ako dotknutá osoba tieto práva:

- právo požadovať od Ing. Ľubomíry Černákovej prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 Nariadenia a § 21 Zákona)
- právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia a § 22 Zákona)
- právo na vymazanie osobných údajov (čl. 17 Nariadenia a § 23 Zákona)
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia a § 24 Zákona)
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia a § 27 Zákona)
- právo na prenosnosť (čl. 20 Nariadenia a § 26 Zákona)
- právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je súhlas právnym základom spracúvania), pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním (čl. 7 Nariadenia a § 14 Zákona)
- právo podať dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť, resp. podnet na začatie konania v prípade porušenia práv na ochranu osobných údajov (ods. 2 písm. d) čl. 13 Nariadenia a § 19 a § 100 Zákona)

Vaše práva ako dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia EP a RADY (EÚ) č. 2016/679 a v § 21 – 28 zákona č. 18/2018 Z.z.. Voči Ing. Ľubomíre Černákovej si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti, ktorú treba poslať na adresu jej sídla. V prípade, že ako dotknutá osoba požiadate o ústne poskytnutie informácií, informácie sa Vám môžu takto poskytnúť za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť. Ing. Ľubomíra Černáková týmto deklaruje, že nerobí automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, neposkytuje osobné údaje do tretích krajín a medzinárodných organizácií a nezverejňuje osobné údaje.