Ochrana osobných údajov

Služby sprievodcu cestovného ruchu (CR)

Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 a § 19 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prevádzkovateľ Ing. Ľubomíra Černáková na stránkach www.historicky-sk.webnode.sk IČO 46614745 sídlo Šancová 94, 831 04 Bratislava spracováva osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Všeobecných obchodných podmienok, za účelom spracovania rezervácie, objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb, zasielania pozvánok a spracovania prihlášok na prehliadky/vychádzky a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: e-mail historicky@gmail.com, tel. +421 903 755 129, stránky www.historicky-sk.webnode.sk

Rezervácia služieb sprievodcu CR

 1. Účel spracúvania osobných údajov:  poskytnutie služieb sprievodcu cestovného ruchu a úkony s tým súvisiace 
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zmluvného vzťahu medzi Ing. Ľubomírou Černákovou a zákazníkom (dotknutou osobou)
 3. Doba uchovávania osobných údajov: počas poskytovania služieb sprievodcu cestovného ruchu a počas doby potrebnej archivácie v súvislosti s povinnosťou vedenia a uchovávania príslušnej dokumentácie, maximálne však 10 rokov od ich poskytnutia dotknutou osobou, a to v súlade s platnými právnymi predpismi

Pozvánky

 1. Účel spracúvania osobných údajov: posielanie pozvánok na prehliadky mesta Bratislavy a okolia, tematické vychádzky po Bratislave a exkurzie a s tým súvisiace organizačné informácie a pokyny 
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: oprávnené záujmy - marketingové účely
 3. Doba uchovávania osobných údajov: maximálne 1 rok

Prihláška na prehliadku/vychádzku/exkurziu

 1. Účel spracúvania osobných údajov: rezervácia miesta na prehliadky a exkurzie, pri ktorých je z priestorových alebo iných dôvodov počet účastníkov limitovaný
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: poskytnutie služieb sprievodcu cestovného ruchu a úkony s tým súvisiace
 3. Doba uchovávania osobných údajov: do úspešného uskutočnenia prehliadky/exkurzie


Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov:

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje dotknutej osoby, sú subdodávatelia Ing. Ľubomíry Černákovej. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením služieb sprievodcu cestovného ruchu.

Subdodávateľmi správcu sú:

 • Webnode AG (systém web stránok)
 • Slovenská pošta (doručovacia služba)
 • Gmail / Google Mail (e-mailová služba)
 • Google Analytics (analýza webových stránok)


Práva dotknutej osoby:

Ak ste poskytli svoje osobné údaje, máte ako dotknutá osoba tieto práva:

 • právo požadovať od Ing. Ľubomíry Černákovej prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 Nariadenia a § 21 Zákona)
 • právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia a § 22 Zákona)
 • právo na vymazanie osobných údajov (čl. 17 Nariadenia a § 23 Zákona)
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia a § 24 Zákona)
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia a § 27 Zákona)
 • právo na prenosnosť (čl. 20 Nariadenia a § 26 Zákona)
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je súhlas právnym základom spracúvania), pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním (čl. 7 Nariadenia a § 14 Zákona)
 • právo podať dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť, resp. podnet na začatie konania v prípade porušenia práv na ochranu osobných údajov (ods. 2 písm. d) čl. 13 Nariadenia a § 19 a § 100 Zákona)

Vaše práva ako dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia EP a RADY (EÚ) č. 2016/679 a v § 21 - 28 zákona č. 18/2018 Z.z.. Voči Ing. Ľubomíre Černákovej si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti, ktorú treba poslať na adresu jej sídla. V prípade, že ako dotknutá osoba požiadate o ústne poskytnutie informácií, informácie sa vám môžu takto poskytnúť za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť. Ing. Ľubomíra Černáková týmto deklaruje, že nerobí automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 13. 6. 2020