Etický kódex sprievodcu

člena Asociácie Sprievodcov Bratislavy (ASB)

Turistická sprievodkyňa Ing. Ľubomíra Černáková sa svojim členstvom v Asociácii sprievodcov Bratislavy (ASB) zaviazala dodržiavať Etický kódex členov Asociácie Sprievodcov Bratislavy (ASB) v znení, v akom je uvedený na web stránkach asociácie www.asba.sk: 

Preambula

Cestovný ruch tvorí významné odvetvie svetového hospodárstva. Cestovný ruch sa stal nedeliteľnou súčasťou životného štýlu obyvateľstva vo všetkých ekonomicky vyspelých krajinách. Členovia Asociácie sprievodcov Bratislavy (ďalej len ASB) i počas výkonu svojej práce pôsobia ako reprezentanti mesta, regiónu a celého štátu. Všetci si uvedomujú svoje postavenie a spoluzodpovednosť za kvalitatívny rozvoj tohto odvetvia v Bratislave i v Slovenskej republike.

Svojou činnosťou prispievajú ku uspokojovaniu stále rastúcich potrieb a nárokov klientely, ktorá pricestovala do Bratislavy, resp. Slovenskej republiky. Poskytovanie sprievodcovských služieb na vysoko profesionálnej odbornej úrovni v medzinárodnom kontexte, je výsledkom interdisciplinárneho poznania faktov a javov, rešpektovania základných noriem a pravidiel v súlade s princípmi morálky a etiky.

Cieľ, aby členovia ASB naplnili poslanie výkonu vysoko profesionálnej sprievodcovskej činnosti, prijali nasledovný etický kódex:


I. Všeobecné ustanovenia

Etický kódex členov Asociácie sprievodcov Bratislavy predstavuje súbor pravidiel korektného podnikania
a výkonu povolania sprievodcu cestovného ruchu, ako aj iných aktivít potrebných ku zabezpečeniu starostlivosti
o klienta v cestovnom ruchu počas jeho pobytu v hlavnom meste SR v Bratislave. Tento dokument vychádza zo základných desiatich princípov Etického kódexu cestovného ruchu UN WTO a poskytuje rámcovú úpravu s cieľom profesionálneho etického prístupu sprievodcov, členov ASB ku účastníkovi cestovného ruchu, ku odberateľom ale aj dodávateľom v službách cestovného ruchu, a vo vzájomnom vzťahu členov ASB.


II. Zásady správania a konania členov ASB

  1. Rešpektovať a trvalo dodržiavať: medzinárodné konvencie, právne normy Európskej únie, legislatívu Slovenskej republiky spojenú s výkonom práce sprievodcov cestovného ruchu a ďalších aktivít pre zabezpečenie starostlivosti o účastníka cestovného ruchu na území hl. mesta SR Bratislavy ako aj na území celej Slovenskej republiky. Venovať pozornosť osobitne zákonom, ktoré súvisia s podnikaním a poskytovaním služieb sprievodcov cestového ruchu, ustanoveniam zákonníka práce, občianskeho zákonníka, ustanovení obchodného zákonníka, ktoré stanovujú pravidlá korektnej hospodárskej súťaže, ako aj právnu úpravu o ochrane spotrebiteľa, ktorá formálne chráni záujem zákazníka.
  2. Uznávať a plne rešpektovať pravidlá korektnej hospodárskej súťaže a obchodné zvyklosti, vyvarovať sa šíreniu nepravdivých a neúplných informácií najmä o svojich konkurentoch ako aj iných subjektoch poskytujúcich služby cestovného ruchu.
  3. Slušne a pravdivo praktizovať reklamu svojej osobe, ako i firmám pre ktoré pracujú, vyvarovať sa útoku na produkty iných poskytovateľov služieb a ich diskreditácii, nešíriť klamlivé údaje o vlastnej alebo cudzej osobe, cestovnej kancelárii alebo iných poskytovateľoch služieb cestovného ruchu, ich produktoch a výkonoch za účelom získania prospechu na úkor iného.
  4. Zdržať sa v reklamnej činnosti a pri prezentácii vlastnej osoby porovnávacej reklamy, poznajúc, že produkty služieb cestovného ruchu a osobitne teda aj sprievodcov cestovného ruchu sú spravidla len ťažko objektívne porovnateľné. Vyvarovať sa zámerného označovania prívlastkami najlepší, najväčší, jediný a pod. a nebudú používať superlatívy ani pri porovnávaní cenovej úrovne (najnižšia cena, najvyššia zľava a pod.).
  5. Plne rešpektovať obchodné záujmy všetkých dotknutých subjektov či partnerov pri výkone sprievodcovskej činnosti v cestovnom ruchu, ako aj iných aktivít komplexu služieb spojených so zabezpečením starostlivosti o klientov v cestovnom ruchu . Dodržiavať obchodné tajomstvo vo vzťahu k tretím osobám, riadne si plniť svoje záväzky a povinnosti, osobitne v oblasti kvality a rozsahu poskytovaných sprievodcovských služieb, tak ako vyplývajú z uzavretých dohôd, prípadne iných štandardne bežných postupov a zvyklostí.
  6. Vzájomne sa informovať o negatívnom pôsobení subjektov, ktoré pôsobia na trhu neseriózne a porušujú zásady právneho a etického princípu.
  7. Pravdivo a úplne informovať účastníkov cestovného ruchu o ponúkaných službách a povahe produktov, najmä však o stupni ich náročnosti ako aj o potenciálnych nebezpečenstvách. Poskytovať vždy objektívne a všetky pravdivé dostupné informácie o cieľových miestach na území hl. mesta SR Bratislavy zdvorilým a korektným spôsobom.
  8. Dbať a zasadzovať sa o to, aby jednotlivé ustanovenia ich zmluvných vzťahov boli ľahko zrozumiteľné, čo sa týka charakteru, ceny, rozsahu a kvality služieb, ktoré sa zaväzujú poskytovať osobne a podľa najlepšieho vedomia a svedomia. V prípade mimoriadnych okolností, ktoré by mohli mať za následok ich neschopnosť dodržať svoje zmluvné záväzky musia o takejto skutočnosti informovať zmluvného partnera bez zbytočných odkladov, konštruktívne spolupracovať pri zjednávaní nápravy a byť pripravení poskytnúť svojím zákazníkom primeranú kompenzáciu. V prípade preukázania ich pochybenia či viny budú v rozsahu vymedzenom právnym poriadkom pripravení znášať aj vzniknuté mimoriadne náklady či škody.
  • Spolupracovať s verejnými orgánmi v oblasti bezpečnosti a ochrany svojich zákazníkov, pri predchádzaní nehôd v rámci ich kompetencie. Rovnako zabezpečia svojim klientom v núdzi a pri riešení mimoriadnych udalostí, vhodnú formu pomoci a to v rámci ich objektívnych možností a schopností pre takéto prípady.


III. Záverečné ustanovenia

Účinnosť tohto Etického kódexu členov Asociácie Sprievodcov Bratislavy začína dňom jeho schválenia Valným zhromaždením ASB.

Uplatňovanie ustanovení tohto kódexu sleduje a skúma Výbor ASB, ktorý tiež navrhuje Valnom zhromaždeniu doplnky a zmeny tohto etického kódexu.

Porušovanie zásad tohto kódexu sa považuje za vážne porušenie povinností člena ASB, ktoré sú zakotvené v stanovách s dôsledkami, ktoré určujú stanovy ASB.

Tento dokument bol schválený v Bratislave Valným zhromaždením dňa 26.11.2014.